Mvconsult.sk
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, personalistika, dane
Poskytované služby


 • podvojné účtovníctvo pre s.r.o., a.s., organizačné zložky zahraničných osôb
 • podvojné účtovníctvo pre neziskové a príspevkové organizácie
 • jednoduché účtovníctvo
 • kompletná mzdová agenda s doručovaním výkazov a iných tlačív v stanovených lehotách
 • vyhotovenie všetkých zmlúv v pracovnoprávnych vzťahoch
 
 • účtovné, ekonomické poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • styk s daňovým úradom, inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia
 • spracovanie všetkých daňových priznaní s doručením v stanovenej lehote
 • klientom s menším obratom spracovávame skladovú evidenciu, zaoberáme sa aj poradenstvom v tejto oblasti
 • možnosť rekonštrukcie účtovníctva minulých období
 • iné služby podľa individuálnej dohody
 •    - vypracovanie rôznych zmlúv
     - projekty –úrad práce soc.vecí a rodiny
     - vklad listín do Obchodného registra
     - podklady k úverom a pod.
 • zabezpečíme odvoz a dovoz dokladov
      
 
      Spracovanie účtovníctva zabezpečujeme (väčšinou v mesačných intervaloch - podľa individuálnej dohody s klientom) do 5-7 pracovných dní po dodaní dokladov. V tomto je zahrnuté zúčtovanie všetkých poskytnutých dokladov s mesačnými výstupmi (súvaha, výkaz ziskov a strát, stav pohľadávok a záväzkov, prípadne iné výstupy podľa želania klienta), spracovanie DPH, mzdy. Spracovanie účtovníctva je zabezpečené zmluvou, v ktorej sú stanovené lehoty dodávania a spracovania dokladov podľa želania klienta.  
 
      Firma má uvedené účtovné a daňové služby poistené.